• Tutte
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Gianluigi BANFI (detto Giangio)

Pietra d’Inciampo in Via dei Chiostri, 2

01-Stolperstein_Gianluigi_Banfi_Milano

Adele BASEVI LOMBROSO

Pietra d’Inciampo in Via Vespri Siciliani, 7

02-Stolperstein_Adele_Basevi_Lombroso_Milano

Dante COEN

Pietra d’Inciampo in Via Plinio, 20

03-Stolperstein_Dante_Coen_Milano

Melchiorre DE GIULI

Pietra d’Inciampo in Via Milazzo, 4

Stolperstein_Melchiorre_de_Giuli_Milano

Giuseppe LENZI

Pietra d’Inciampo in Via Spontini, 8

05-Stolperstein_Giuseppe_Lenzi_Milano

Alberto SEGRE

Pietra d’Inciampo in Corso Magenta, 55

06-Stolperstein_Alberto_Segre_Milano

Angelo AGLIERI

Pietra d’Inciampo in Viale Monza, 23

07-Stolperstein_Angelo_Aglieri_Milano

Giuseppe BERNA

Pietra d’Inciampo in Via privata Hermada, 4

08-Stolperstein_Giuseppe_Berna_Milano

Michelangelo BÖHM – Margherita Luzzatto BÖHM

Pietra d’Inciampo in Via De Amicis, 45

09-Stolperstein_Margherita_Luzzatto_Bohm_Milano

Emma BOVI

Pietra d’Inciampo in Via Bezzecca, 1 

10-Stolperstein_Emma_Bovi_Milano

Enzo CAPITANO

Pietra d’Inciampo in Via Stradella, 13

11-Stolperstein_Enzo_Capitano_Milano

Antonio DE GIORGI

Pietra d’Inciampo in Via Borgonuovo, 5

13-Stolperstein_Antonio_De_Giorgi_Milano

Augusto SILLA FABBRI

Pietra d’Inciampo in Via dei Cinquecento, 20

14-Stolperstein_Augusto_Silla_Fabbri_Milano

Cesare FANO – Silvia USIGLI FANO

Pietra d’Inciampo in Via Corridoni, 1

15-Stolperstein_Cesare_Fano_Milano

William FINZI

Pietra d’Inciampo in Via Conca del Naviglio, 7

16-Stolperstein_William_Finzi_Milano

Angelo FIOCCHI

Pietra d’Inciampo in Viale Lombardia, 65

17-Stolperstein_Angelo_Fiocchi_Milano

Raffaele GILARDINO

Pietra d’Inciampo in Viale Piceno, 33

18-Stolperstein_Raffaele_Gilardino_Milano

Romeo LOCATELLI

Pietra d’Inciampo in Viale Caldara, 11

19-Stolperstein_Romeo_Locatelli_Milano

Giuseppe MALAGODI

Pietra d’Inciampo in Via Marcona, 34

20-Stolperstein_Giuseppe_Malagodi_Milano

Alessandro MONETA

Pietra d’Inciampo in Piazza Cadorna, 15

21--Stolperstein_Alessandro_Moneta_Milano

Giuseppe POGATSCHNIG (Pagano)

Pietra d’Inciampo in Via Sarfatti, 25

23-Stolperstein_Giuseppe_Pagano_Milano

Otto POPPER

Pietra d’Inciampo in Via Mengoni, 2

24-Stolperstein_Otto_Popper_Milano

Ferruccio CODÉ

Pietra d’Inciampo in Via Catullo, 10

pi-Ferruccio-Code

Edgardo FINZI

Pietra d’Inciampo in Via Filippino Lippi, 33

pi-Edgardo-Finzi

Jenide RUSSO

Pietra d’Inciampo in Via Paisiello, 7

pi-Russo-Jenide

ZAMATTO

Pietra d’Inciampo in Via C. Correnti, 12

pi-Guido-Zamatto

Mino STEINER

Pietra d’Inciampo in Viale Bianca Maria, 7

pi-Mino-Steiner

SILVERA

Pietra d’Inciampo in Viale Monte Rosa, 18

pi-Silvera-Bahia

Luigi VACCHINI

Pietra d’Inciampo in Piazza Beccaria, 19

Luigi-Vacchini-pietra-inciampo

Piero SONNINO

Pietra d’Inciampo in Viale Cirene, 5

pi-Sonnino-Piero

SEGRE – LÖVVY

Pietra d’Inciampo in Corso Magenta, 55

PI-Giuseppe-Segre

Franco ROVIDA

Pietra d’Inciampo in Piazzale Cuoco, 7

pi-Rovida-Franco

Ezio SETTI

Pietra d’Inciampo in Viale Corsica, 43

pi-Setti-Ezio